top of page
Главная: Добро пожаловать

25 LETÁ HISTORIE ATELIÉRU

PŘES 120 REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

NAVRŽENO VÍCE NEŽ 10.000 BYTŮ

Главная: Список

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a výzva k odevzdání akcií

Společnost LOXIA a.s., se sídlem Perucká 2274/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 64949516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 3766 (dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oznamuje, že jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 10.05.2023 o přeměně všech akcií Společnosti z listinných akcií na zaknihované akcie, tj. rozhodl o změně podoby 20 kusů kmenových akcií na jméno Společnosti, každá v nominální hodnotě 100.000,- Kč, z listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno. O tomto rozhodnutí jediného akcionáře byl dne 10.05.2023 vyhotoven notářský zápis NZ 507/2023, N 380/2023 sepsaný Mgr. Michaelem Rouskem, LL.M., notářem v Táboře, který byl založen do sbírky listin obchodního rejstříku.

Společnost tímto vyzývá akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkového účtu jediného akcionáře vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být akcie zaevidovány.

edit_ext_cam06.jpg

základní pilíř 
úspěchu

parková_čtvrť_žižkov (6).jpg

záruka
chytrého řešení

b5ayes97vg.RF-09.jpg

bez ohledu na rozsah projektu

bottom of page